Español   Català  

Difference between revisions of "Zone"

From Guifi.net - English Wiki

m (language links)
(translated until here)
Line 12: Line 12:
 
'''Abbreviation::''' The abbreviation with ten characters will be the name assigned on the map which shows the areas. This will be the short name to identify the area that we are creating. Avoid abbreviations of 2 or 3 letters. Do not use or spaces, or accents, or other special characters.
 
'''Abbreviation::''' The abbreviation with ten characters will be the name assigned on the map which shows the areas. This will be the short name to identify the area that we are creating. Avoid abbreviations of 2 or 3 letters. Do not use or spaces, or accents, or other special characters.
  
=translated until here=
+
'''Dynamic mesh mode zone::''' Describes the default type of the zones network infrastructure. If you are new to guifi.net leave this parameter.
'''Zone dynamic mesh mode::''' Per defecte infraestructura, aquest és el tipus d'infraestructura de xarxa que utilitzarem. Si ets nou a guifi.net deixa aquest paràmetre amb la opció per defecte.
+
  
'''Fus horari:''' No necessita explicació ;)
+
'''Time Zone:''' explanation not necessary ;)
  
'''Pàgina inicial de la zona:''' URL de la comunitat local, si existeix. Útil per a aquelles que volen utilitzar aquest lloc només per l'administració de la xarxa però no disposen del seu propi portal.
+
'''Startpage of the zone:''' URL of local communtiy if it exists. Useful for those who want to use the guifi.net zone page only for the administration of the network but do not have their own portal.
  
'''notificació per e-mail:''' correu electrònic de contacte per la zona, per defecte es defineix el correu electrònic vinculat al teu usuari.
+
'''notification by e-mail:''' email contact for the  zona, by default the your mail cause you are the creator of the zone.  
  
'''Serveis de la Zona'''
+
'''Zone services'''
* '''proxy per defecte:''' El Proxy que es definirà automàticament als usuaris que creem a la pestanya "usuaris" a la pàgina del node. Es recomana configurar aquest paràmetre a les subzones (o zones finals), si encara no has creat cap node dintre la zona, deixa aquest paràmetre per quan comencis a configurar els serveis.
+
* '''default proxy:''' The Proxy that will be set automatically to users we create in the "users" tab in the node page. It is recommended to configure this parameter in the subzones (or the end zones). If you have not yet created any node within the zone, leave this parameter until you begin to configure services.
 
+
* '''servidor de gràfiques per defecte:''' El mateix que proxy per defecte, però per al servidor de gràfiques.
+
  
 +
* '''default graph server:''' The same as ''default proxy'', but for the graphical Server.
  
 +
=translated until here=
 
'''Paràmetres de xarxa globals de la zona''' (desplegable)
 
'''Paràmetres de xarxa globals de la zona''' (desplegable)
 
* Servidors DNS: A definir quan tinguem un servidor de dns a la zona (per a zones finals)
 
* Servidors DNS: A definir quan tinguem un servidor de dns a la zona (per a zones finals)

Revision as of 14:44, 20 April 2014

@work

Creating a New Zone

Maybe you join Guifi.net at a zone which doesn't exist yet. In that case it is necessary to create a new zone.

  1. To do that we should create a user at the guifi.net webpage and confirm the mail with the verification link.
  2. Then we go to the guifi.net Main Page and click "Create content".
  3. There we choose "guifi.net zone" and fill the fields of the form.

Properties of the New Zone Form

Parent zone:: Here we navigate to the zone level under which we want to create our new zone. The structure of zones varies according to geographical or political organization. When creating a new zone you can choose the common use of the area. Some people prefer the political structure and other geographic. The intention is to determine the way how IP numbers are allocated automatically (for example one valley that contains two or more political structures).

Abbreviation:: The abbreviation with ten characters will be the name assigned on the map which shows the areas. This will be the short name to identify the area that we are creating. Avoid abbreviations of 2 or 3 letters. Do not use or spaces, or accents, or other special characters.

Dynamic mesh mode zone:: Describes the default type of the zones network infrastructure. If you are new to guifi.net leave this parameter.

Time Zone: explanation not necessary ;)

Startpage of the zone: URL of local communtiy if it exists. Useful for those who want to use the guifi.net zone page only for the administration of the network but do not have their own portal.

notification by e-mail: email contact for the zona, by default the your mail cause you are the creator of the zone.

Zone services

  • default proxy: The Proxy that will be set automatically to users we create in the "users" tab in the node page. It is recommended to configure this parameter in the subzones (or the end zones). If you have not yet created any node within the zone, leave this parameter until you begin to configure services.
  • default graph server: The same as default proxy, but for the graphical Server.

translated until here

Paràmetres de xarxa globals de la zona (desplegable)

  • Servidors DNS: A definir quan tinguem un servidor de dns a la zona (per a zones finals)
  • Servidors NTP: A definir quan tinguem un servidor de temps a la zona (per a zones finals)
  • Identificador de zona OSPF: identificador per a la zona en el cas d'utilitzar OSPF

Paràmetres del mapa de la zona: Aquí acotem la zona geogràfica

Zone name: Nom de la zona sense abreviacions, amb espais, accents, etc.

Information about this zone: Caixa destinada a donar una mica d'informació de la zona, alguns usuaris són creatius i dónen a conèixer les bondats turístiques i gastronòmiques de la zona :)

Paràmetres del camí URL (desplegable): Definir aquí el nom de la zona sense espais, ni accents. Aquest camp ens permitirà accedir a aquesta zona directament escrivint http://guifi.net/nomdelazona

Informació de l'autoria (desplegable): En el cas que no volguem que la zona no estigui vinculada al nostre usuari, podem definir aquí un altre usuari de la web. El usuari que s'utilitza per a crear una "zona neutra" és "webmestre".

Personal tools