Español   Català  

Difference between revisions of "Graphserver 1"

From Guifi.net - English Wiki

m (Create Article by translation, incomplete)
(TRANSLATED UNTIL HERE)
Line 10: Line 10:
 
Previously we have have to add a device type '''server''' to our supernode and assign the guifi IP (supernode device > edit > cable connections section > range of IPs assigned to the server (will be created if it doesn't exist) > plug > link device > device creates > Save and modify.
 
Previously we have have to add a device type '''server''' to our supernode and assign the guifi IP (supernode device > edit > cable connections section > range of IPs assigned to the server (will be created if it doesn't exist) > plug > link device > device creates > Save and modify.
  
=TRANSLATED UNTIL HERE=
+
# Create contents
# Crea continguts
+
 
# guifi.net service
 
# guifi.net service
## '''Service name:''' Servidor de Gràfiques BCNRossello208
+
## '''Service name:''' Graph Server BCNRossello208
## '''Nom curt:''' BCNRossello208-GRAF
+
## '''Short Name:''' BCNRossello208-GRAF
## '''Contactar:''' mail de contacte de l'administrador
+
## '''Contact:''' the email address of the administrator
## '''Dispositiu:''' comencem a escriure el nom del nostre servidor i sortiran els noms dels servidors que comencen així
+
## '''Device:''' start with typing the name of our server and leave the names of the servers that are beeing created
## '''Servei:''' SNP Graph Server   
+
## '''Service:''' SNP Graph Server   
## '''Estat:''' Estat del servei
+
## '''Status:''' Status of service
# Desa
+
# Save. <br/>Once saved, we will modify and change some values:
 
+
# '''Version:''' 2.0
Un cop desat, tornem a modificar i canviem alguns valors:
+
# '''Url:''' URL to which you will return to the graph web application, usually ''<nowiki>http://<server-ip>/snpservices</nowiki>''
 
+
# Save
# '''versió:''' 2.0
+
# '''url:''' URL a la que accedirem a la aplicació web de les gràfiques, normalment http://ipdelservidor/snpservices
+
# Desa
+
  
 +
=TRANSLATED UNTIL HERE=
  
 
= Metodologia =
 
= Metodologia =

Revision as of 11:05, 26 April 2014

Introduction

SNP services are a set of tools that allow you to capture the graphs of nodes and supernodes that are configured on this server.

This machine must have one exit to guifi.net and one to the internet as soon as the guifi.net server is accessible only by internet. The server of guifi.net ask our server via web for the graphs of the nodes that are configured on it.


Create a server at guif.net

Previously we have have to add a device type server to our supernode and assign the guifi IP (supernode device > edit > cable connections section > range of IPs assigned to the server (will be created if it doesn't exist) > plug > link device > device creates > Save and modify.

 1. Create contents
 2. guifi.net service
  1. Service name: Graph Server BCNRossello208
  2. Short Name: BCNRossello208-GRAF
  3. Contact: the email address of the administrator
  4. Device: start with typing the name of our server and leave the names of the servers that are beeing created
  5. Service: SNP Graph Server
  6. Status: Status of service
 3. Save.
  Once saved, we will modify and change some values:
 4. Version: 2.0
 5. Url: URL to which you will return to the graph web application, usually http://<server-ip>/snpservices
 6. Save

TRANSLATED UNTIL HERE

Metodologia

Entrem per ssh a la màquina i afegim els repositoris d'apt de guifi:


i instal·lem el paquet snpservices

# apt-get install snpservices

Ens sortirà un menú de configuració que ens demanarà algunes dades:

I començarà a descarregar el fitxer mrtg.cfg corresponent al servidor de gràfiques definit en el punt 1.

En aquest punt ja podem accedir al servei snpservices via web a aquesta url:

http://ipdelservidor/snpservices

Si no funciona comprova que tinguis un enllaç simbòlic a /var/www que es digui snpservices i apunti a /usr/share/snpservices, si no existeix, crea'l.

# ln -s /usr/share/snpservices /var/www/snpservices


Ampliació

El servidor va desant la informació que li envien els nodes gràcies a uns scripts que veiem a /etc/cron.d/snpservices

fermat:~# cat /etc/cron.d/snpservices
*/30 * * * *  root  if [ -x /var/www/snpservices/graphs ]; then cd /var/www/snpservices/graphs ; fi; if [ -x /usr/bin/php ] && [ -r /var/www/snpservices/graphs/mrtgcsv2mrtgcfg.php ]; then env LANG=C /usr/bin/php mrtgcsv2mrtgcfg.php >> /var/log/snpservices/mrtgccfg.log 2>&1;fi
*/5 *  * * *  root  if [ ! -x /var/lock/mrtg ]; then mkdir /var/lock/mrtg ; fi; if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /var/lib/snpservices/data/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /var/lib/snpservices/data/mrtg.cfg --lock-file /var/lock/mrtg/guifi_l >> /var/log/snpservices/mrtg.log 2>&1; fi

El snpservices de la nostra màquina està configurat per tal de preguntar-li a la web de guifi quins nodes n'ha de guardar les gràfiques. Els scripts s'executen cada 5 minuts per a recollir les dades i cada mitja hora per a saber quins nodes s'han de graficar.

Si volem fer un backup de les dades que està recol·lectant el servidor de gràfiques copiem el contingut del directori /var/lib/snpservices. A /usr/share/snpservices hi ha els fitxers de l'aplicació.


Configurar un virtualhost d'apache per al servei

Com ens agrada complicar les coses (o deixar-les una mica ordenades), crearem un subdomini que es dirà graf1, vaig al DNS i apunto el subdomini a la ip d'internet d'aquesta màquina i configuro el virtualhost apuntant al directori snpservices que és un link simbòlic (important afegir la opció FollowSymLinks). Aquest pas és opcional.

# vi /etc/apache2/sites-available/graf1.marsupi.org
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin marsupi@marsupi.org
ServerAlias graf1.marsupi.org *.graf1.marsupi.org
ServerName graf1.marsupi.org

DocumentRoot /usr/share/snpservices

#habilitar en cas de debugging
#ErrorLog /var/log/apache2/graf1.marsupi.org_error.log
#LogLevel warn
#CustomLog /var/log/apache2/graf1.marsupi.org_access.log combined

<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /usr/share/snpservices>
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Carreguemt el fitxer de configuració a l'apache

# a2ensite graf1.marsupi.org

I reiniciem el servei

# service apache2 restart


Agraïments

Thnks Zunbado i Locke.

Personal tools