Bridges with Linux

From Guifi.net - English Wiki

Revision as of 17:12, 29 March 2014 by Lib2know (Talk | contribs)

Bridge Utilities in Linux

The bridge-utils package

Installation:

$ sudo apt-get install bridge-utils

Commands:

$ dpkg -L bridge-utils | grep bin
/usr/sbin
/usr/sbin/brctl

Configuration files:

$ dpkg -L bridge-utils | grep etc
/etc
/etc/network
/etc/network/if-pre-up.d
/etc/network/if-pre-up.d/bridge
/etc/network/if-post-down.d
/etc/network/if-post-down.d/bridge

Resources:

The bridge control command 'brctl'

Show the bridges:

$ brctl show 
 bridge name   bridge id        STP enabled   interfaces
 br0       8000.001601a1a9b7    no       eth0
                             wlan0
 br1       8000.000000000000    no       

Create a new bridge:

$ brctl addbr br1

Add/delete interfaces a un bridge:

$ brctl delif
$ brctl addif

Creation of a bridge

We install the package bridge-utils and the file /etc/network/interfaces. Then we create an interface as a bridge from eth0:

$ cat /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto br0
iface br0 inet static
 address 192.168.1.2
 netmask 255.255.255.0
 gateway 192.168.1.1
 bridge_ports eth0

auto eth0
iface eth0 inet manual

We can use DHCP, as well:

$ cat /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto br0
iface br0 inet dhcp
 bridge_ports eth0

auto eth0
iface eth0 inet manual
NOTE: Note how the interface eth0 is manually configured and the line bridge_ports eth0.


We go on with the restart of the network:

$ sudo /etc/init.d/networking restart

- Translation until here -

A partir d'ara la interfície eth0, tal i com podem observar a l'executar ifconfig:

$ ifconfig
br0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
     inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:28932 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:28277 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:24356075 (23.2 MB) TX bytes:17213164 (16.4 MB)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:1B:B7:CD:B6 
     inet6 addr: fe80::230:1bff:feb7:cdb6/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:20788 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:14681 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:23664360 (22.5 MB) TX bytes:1995733 (1.9 MB)
     Interrupt:20 

És una interfície no configurada (TONTA o Dummy). Això és normal, comproveu com la xarxa funciona igualment

Paquet uml-utilities

Instal·lació de User Mode Linux utilities package (uml-utilities):

$ sudo apt-get install uml-utilities

Conté eines per crear interfícies TAP.

Afegir permissos a l'usuari per accedir a la interfície:

$ sudo gpasswd -a <user> uml-net

Per exemple

$ sudo gpasswd -a sergi uml-net
 

Cal tornar a iniciar per aplicar els permissos

Per afegir la interfície TAP editem el fitxer /etc/network/interfaces i afegim:

auto tap0
iface tap0 inet manual
   up ifconfig $IFACE 0.0.0.0 up
   down ifconfig $IFACE down
   tunctl_user <user>

On a user posem el nostre usuari. Per exemple:

auto tap0
iface tap0 inet manual
   up ifconfig $IFACE 0.0.0.0 up
   down ifconfig $IFACE down
   tunctl_user sergi
   bridge_ports eth0 tap0

Tornar a iniciar la xarxa:

$ sudo /etc/init.d/networking restart

tunctl

Ara creem un bridge:

$ sudo tunctl -t tap1 -u sergi
$ sudo chmod 666 /dev/net/tun

I:

$ sudo brctl addbr br0 
$ sudo ifconfig eth0 0.0.0.0 promisc 
$ sudo brctl addif br0 eth0
$ dhclient br0


$ sudo brctl addif br0 tap1 

Recursos:

Recursos

Personal tools